Nagar Panchayat Ashrafpur Kichhauchha, Ambedkar Nagar (U.P.) India
BPL SURVEY - 2009 (SJRY)